Pháp lý Xây dựng

Trong quá trình thi công nhà ở, pháp lý xây dựng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan. Việc tuân thủ pháp lý xây dựng không chỉ đảm bảo tính an toàn và chất lượng của công trình mà còn giúp tránh các tranh chấp pháp lý trong tương lai.