Hoạt Động Văn Phòng

Những hoạt động xoay quanh công ty như về các cuộc họp, nhật ký công trình, đội ngũ công ty,…. và những hoạt động khác góp phần cho sự phát triển của 3A Design.