Hoạt Động Công Trình

Với 3A Design, mỗi công trình đều được xem như là đứa con tinh thần, vì thế mỗi giai đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ thông qua nhật ký công trình hàng ngày.