Nhật Ký Công Trình

Nhật ký công trình là tài liệu quan trọng ghi lại toàn bộ quá trình thi công tại công trường, nhằm mục đích để công ty có thể biết và theo dõi tiến độ làm việc. Được tạo ra từ ngày đầu tiên cho đến khi dự án hoàn thành, nhật ký công trình cung cấp thông tin chi tiết về các công việc đã được thực hiện, lịch trình thi công, vấn đề phát sinh, giải pháp được áp dụng và kết quả đạt được.